Podvojné účtovníctvo

• Hlavná kniha - systematický zápis účtovných prípadov.
• Účtovný denník - chronologický zápis všetkých položiek.
• Evidencia dodávateľských faktúr.
• Evidencia odberateľských faktúr.
• Evidencia DPH, Súhrnný výkaz.
• Evidencia majetku.
• Vedenie pokladne (aj valutovej).
• Interné doklady.
• Saldokonto odberateľov a dodávateľov.
• Kniha jázd.
• Priznanie DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu.
• Ročná účtovná závierka - zostavenie účtovných
výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky).
• Daňové priznanie k dani z príjmov.